Głównym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności doradczej w obszarze prawnych, ekonomicznych i technologicznych aspektów funkcjonowania prawa nowych technologii, a w szczególności:

  • analiza prawa (w tym również prawa międzynarodowego oraz unijnego) w zakresie regulacji nowych technologii;
  • analiza porównawcza uregulowań prawnych w zakresie nowych technologii w Polsce i w innych krajach;
  • prawna analiza różnych aktywności społecznych w zakresie funkcjonowania rynku nowych technologii;
  • upowszechnianie wiedzy o prawnych aspektach świadczenia usług z wykorzystaniem nowych technologii;
  • inicjowanie publicznej debaty na temat zjawisk społecznych i prawnych towarzyszących świadczeniu usług z wykorzystaniem nowych technologii;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa nowych technologii. 

Ponadto, Instytut zapewnia kadrę naukowo i dydaktyczną dla Uczelni Łazarskiego w zakresie: Prawa nowych technologii oraz współpracuje z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi w realizacji programów badawczych i programów edukacyjnych.

Kadra naukowa

prof. n. dr hab. Maciej Rogalski

Profesor Maciej Rogalski jest wykładowcą na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Uzyskał doktorat i habilitacje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski. Był stypendystą Kongresu USA na Georgetown University w Waszyngtonie. Jest autorem blisko 200 publikacji z zakresu prawa karnego i telekomunikacyjnego. Profesor M. Rogalski jest od wielu lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym. Obecnie prowadzi kancelarię prawną Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych. W latach 2011-2015 był Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Prawnych, Ochrony Danych i Zarządzania Zgodnością w T-Mobile Polska S.A. W latach 2007-2011 był dyrektorem Pionu Współpracy Regulacyjnej Grupy TP S.A. – Orange, a wcześniej, w latach 2000-2005 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Generalnego w PTC.

dr Damian Karwala

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów IT oraz ochrony danych osobowych i informacji. Doradzał w sprawach z tego zakresu kilkudziesięciu dużym podmiotom gospodarczym, w tym z branży finansowej (m.in. bankom, zakładom ubezpieczeń, firmom windykacyjnym), operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorcom internetowym i informatycznym, podmiotom z sektora publicznego, itd. Jako ekspert organizacji branżowych brał udział w pracach nad kolejnymi nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych oraz w pracach nad projektem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach, wykładowca w ramach studiów podyplomowych. Autor lub współautor ponad 30 pozycji naukowych i popularnonaukowych.

dr Marlena Sakowska-Baryła

doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna magazynu „ABI Expert”, wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o.

Jest redaktorem naukowym komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz”.

Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o.

Jest autorką  ponad 100 publikacji z dziedziny ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Stworzyła koncepcje merytoryczne licznych forów, konferencji i wydarzeń poświęconych ochronie danych osobowych. Komentuje m.in. dla portalu prawo.pl oraz "Dziennika Gazety Prawnej". Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.  W przeszło 400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób. Uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.

mgr Łukasz Węgrzyn

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. Elżbiety Traple obronił pracę magisterską pod tytułem „Utwór fotograficzny a fotografia”. Współtwórca Koła Własności Intelektualnej i Nowych Technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtwórca cyklu konferencyjnego Forum Własności Intelektualnej współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Instytut Berkmana (obecnie Berkamana i Kleina) przy Uniwersytecie Harvarda.

Partner w kancelarii SSW kierującym praktyką prawa technologii. Doradza organizacjom w procesach transformacji cyfrowej, w szczególności w budowie architektury prawnej pozwalającej na efektywną współpracę z dostawcami usług IT, w tym  procesów zakupowych oraz modeli kontraktowych spójnych ze zwinnym modelem zarządzania organizacją (Agile & DevOps). Ekspert zagadnień prawnych związanych z usługami chmurowymi (cloud computing) oraz outsourcingiem usług IT.

Rekomendowany w międzynarodowym rankingu Chambers jako jeden z najlepszych polskich prawników z obszaru technologii finansowych (Chambers FinTech 2020). W międzynarodowym rankingu The Legal 500 (edycja: 2018, 2019) wskazany jako Next Generation Lawyer w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja w Polsce. Rekomendowany w międzynarodowym rankingu Chambers Europe 2019 w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja. Posiada certyfikacje technologiczne: ITIL Foundation, PSMI (Professional Scrum Master), AgilePM Foundation, Professional Agile Leadership I (PAL I).

Doktoranci

Justyna Michalak-Królicka

Adwokat

Adwokat, od 2006 r. czynnie wykonująca zawód w ramach JMK Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu prawa telekomunikacyjnego i energetycznego, reprezentuje klientów przed organami regulacyjnymi: Prezesem UKE oraz Prezesem URE. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa nowych technologii, reprezentacji procesowej przed sądami powszechnymi oraz reprezentacji klientów w postępowaniach arbitrażowych, w tym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła Studia Prawa Amerykańskiego prowadzone przez Chicago Kent College of Law i Uniwersytet Wrocławski oraz podyplomowe studia przekładu w zakresie prawniczego języka angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W lipcu 2018 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego podjęła uchwałę o wszczęciu przez Justynę Michalak-Królicką przewodu doktorskiego w zakresie dysertacji na temat Wykonywania działalności gospodarczej telekomunikacyjnej. 

Autorka publikacji z zakresu prawa nowych technologii, prawa telekomunikacyjnego, energetycznego i gospodarczego, m.in. rozdziału pt. Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych monografii Uczelni Łazarskiego w Warszawie zatytułowanej „Prawo a nowoczesność. Wyzwania-Problemy-Nadzieje” (2019), artykułu w czasopiśmie naukowym iKAR (internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) pt. Udzielanie przez Prezesa UKE odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych” (2017), rozdziału dotyczącego polskich uregulowań prawa telekomunikacyjnego w publikacji kancelarii prawnej Baker&McKenzie Telecommunications Laws in Europe: Law and Regulation of Electronic Communications in Europe, 6th (2013).

Karol Michalski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po przygotowaniu pracy magisterskiej pod kierunkiem dr hab. Ireny Lipowicz, prof. UKSW, swój rozwój zawodowy budował w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, placówce medycznej oraz kancelariach prawnych. Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie.

Obecnie przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Macieja Rogalskiego, zatytułowaną: "Przetwarzanie danych osobowych w placówkach medycznych". Celem przygotowywanej pracy doktorskiej jest weryfikacja istniejącego systemu ochrony danych osobowych w placówkach medycznych w celu skuteczniejszego i efektywniejszego zapewnienia ochrony praw jednostki. Autor publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.